Unge og psykisk helse
Avslutt Lagre Send søknad
Gi søknaden et navn
 *
Du har brukt 0 av 65 tegn.

Et godt navn forteller om aktivitetene. Hvis tiltaket får støtte, kommer navnet på nettsidene våre.
Oppsummer kort hva prosjektet deres handler om, og hva dere trenger støtte til.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.

Gjensidigestiftelsen vil bruke sammendraget til intern og ekstern presentasjon av prosjektet.
Gjensidigestiftelsen ønsker å støtte prosjekter som vil styrke unges psykiske helse og bidra til en tryggere digital hverdag for barn og unge. Det kan gi støtte til fire kategorier av tiltak.

Hvilken kategori passer for prosjektet deres?

Videreutvikling og/eller spredning av tiltak som bidrar til å styrke unges psykiske helse og evne til livsmestring.
Videreutvikling og/eller spredning av tiltak som bidrar til en tryggere og bedre digital hverdag for barn og unge.
Kompetansehevende tiltak rettet mot voksne som har kontakt med unge, herunder foresatte.
Evaluering av eksisterende tiltak for å få mer kunnskap om hva som kan styrke unges psykiske helse og evne til livsmestring.
Kombinasjon av 2 eller flere over
 *


Beskriv hva tiltaket går ut på. Hva tilbyr eller gjør dere? Vær så konkret som mulig.
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Hvordan vet dere at det er behov for dette tiltaket?
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Hvem er målgruppen for prosjektet? Svar gjerne på spørsmålene til høyre.
 *
Du har brukt 0 av 250 tegn.
Skriv litt om hvem personene i målgruppen er, hvor de bor, deres interesser, levekår og annet som kan være relevant.
 *
Hvilke aldersgrupper er med i målgruppen? (Kryss alle relevante)
  Barn under 12 år
  Ungdom 13-19 år
  Unge voksne 20-25 år
  Voksne 26-64 år
 
Hvor mange personer forventer dere vil benytte seg av prosjektet? Gi et realistisk anslag på antall personer.

 *
Forklar hvordan dere kommet fram til dette antallet. Begrunn hvorfor er det et realistisk anslag.
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Forklar hvordan tiltaket kan styrke barn og unges psykiske helse eller gjøre den digitale hverdagen tryggere. Hvilken kunnskap og erfaringer bygger disse antatte virkningene på?
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Har prosjektet deres særlig viktig betydning, slik som stor geografisk/nasjonal tilgjengelighet, læring for andre prosjekter eller kunnskapsutvikling? Begrunn svaret.
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
 *
Skal målgruppen delta i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet?
Ja  Nei

Beskriv konkret hvordan målgruppen skal delta i planleggingen og/eller i gjennomføringen av prosjektet?
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
På hvilken måte skal de delta? Hva skal de gjøre? Når skal dette skje?
Hvordan skal dere gjøre prosjektet kjent for målgruppen?
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Når og på hvilke måter skal folk få vite om det som skjer i prosjektet?
Dersom det finnes informasjon om prosjektet på en nettside, kan du legge inn en lenke her.
Du har brukt 0 av 200 tegn.
For eksempel en Facebook-side, en nyhetssak på organisasjonens hjemmeside eller artikkel i avis.
I hvilken kommune/bydel skal aktivitetene i dette prosjektet forgå?
Velg fylke:    

Les råd og tips om prosjekt-budsjett på vår nettside.

Sett opp et budsjett for kostnadene i prosjektet.
Slå sammen ulike utgifter slik at de kommer inn under de spesifiserte kostnadstypene.


BudsjettKostnader i prosjektet.

Kostnadstype
Beløp


Sum kostnader
Finansiering
Egne inntekter/egenkapital

Offentlige tilskudd/midler

Tilskudd/gaver fra andre stiftelser/givere

Lån

Søkebeløp hos Gjensidigestiftelsen
Sum Finansiering    VIKTIG: Gjensidigestiftelsen dekker ikke innkjøp eller kostnader dere har hatt før en eventuell tildeling.
Slå sammen ulike midler slik at de kommer inn under de fem spesifiserte kategoriene.

Dere må dokumentere at prosjektet er fullfinansiert før vi kan utbetale støtte. Tildelingen kan trekkes tilbake hvis prosjektet ikke er fullfinansiert innen avtalt dato.


Laveste mulige søkebeløp er 150.000 kr, og høyeste mulige er 2.500.000 kr
Hvis budsjettet for prosjektet er over 300 000 kr, må dere legge ved et detaljert budsjett med spesifiserte kostnader og finansiering.

Les råd og tips om prosjekt-budsjett på vår nettside


Vedlegget må være i pdf format.
 *
Søker dere om lønn til personer som organiserer og koordinerer aktiviteter/arbeid i prosjektet?
Ja  Nei

Hvilken timesats har dere budsjettert med? (kr per time)
 *
Begrunn hvordan total lønnskostnad til personer som organiserer og koordinerer aktivitetene er beregnet og i samsvar med ansvar og omfanget av oppgavene.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
 *
Søker dere om lønn/honorar til innleide personer (instruktører, ressurspersoner) med særskilt kompetanse på aktiviteter/arbeid i prosjektet?
Ja  Nei

Hvilken timesats/honorarsats har dere budsjettert med? (kr per time)
 *
Begrunn hvordan total kostnad til innleide personer er beregnet og i samsvar med ansvar og omfanget av oppgavene.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
 *
Søker dere om midler til å kjøpe inn utstyr?
Ja  Nei

Har dere vurdert å låne eller leie utstyret i stedet for å kjøpe? Kan dere kjøpe brukt utstyr eller gjøre andre miljøbevisste valg?
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Dersom dere vil kjøpe utstyr, materiell eller fremkomstmidler, må dere vise at prisnivået er realistisk. Legg ved dagsaktuelle priseksempler på det som skal kjøpes inn, f.eks. ved henvisning til priser i nettbutikk, pristilbud fra leverandør/firma eller utskrift av annonse på Finn.no.


Vedlegget må være i PDF-format.

Hvis det er flere dokument med pristilbud og priseksempler, må dere samle alle dokumentene i én PDF-fil.

 *
Er det søkt om midler til samme tiltak fra andre stiftelser/gavegivere/tilskuddsordninger?
Ja  Nei

Fra hvem har dere søkt støtte?
 *
Du har brukt 0 av 150 tegn.
Søkebeløp hos andre stiftelser/gavegivere/tilskuddsordninger
 *
Noen ganger tildeler vi et lavere beløp enn det er søkt om. Det kan også hende at dere ikke får inn egenkapitalen det er budsjettert med. Hvordan vil dere løse denne situasjonen? Kan prosjektet gjennomføres likevel?
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.

Kan prosjektet gjennomføres hvis dere får et redusert støttebeløp?
Kan dere redusere kostnadene eller øke inntektene i prosjektet deres?

Slik fyller du ut søknadsskjemaet:

1. Fyll inn all informasjonen på denne siden (Fanen merket "Om søker").

2. Trykk «Lagre» (knapp øverst til høyre).

3. Kontaktperson 1 vil få en epost med lenke til hele søknadsskjemaet.

4. Fyll ut alle fanene i søknadsskjemaet. Hvis du vil ta en pause, kan du trykke "Lagre" (knapp øverst til høyre) og komme tilbake til skjemaet senere.

5. Send inn søknaden ved å trykke «Send søknad». Innen få minutter skal du få en e-post som bekrefter at søknaden er mottatt.

Felt merket med * (rød stjerne) er obligatoriske. Du får ikke sendt inn søknaden hvis disse feltene er tomme.Erklæringer
 *
Gjensidigestiftelsen lagrer personopplysningene som oppgis i søknaden. Formålet er å administrere søknadene til gavevirksomheten og videre prosjektoppfølging. Informasjonen blir ikke brukt til andre formål eller videreformidlet til andre.

Mer informasjon om behandling av personopplysninger i Gjensidigestiftelsen finnes her. (Åpnes i nytt vindu)

 Jeg som fyller ut søknaden bekrefter å ha lest og godtar vilkårene for oppbevaring av personopplysninger hos Gjensidigestiftelsen.
 *
Gjensidigestiftelsen ønsker at søknaden er forankret i organisasjonen du søker på vegne av. Kryss derfor av følgende erklæring:

 Jeg som fyller ut søknaden bekrefter at søkerorganisasjonens styre eller leder med delegert myndighet støtter prosjektet. Styreleder/leder med delegert myndighet er ført opp som kontaktperson for søknaden.

Informasjon om søker
Organisasjonsnummer
Sammenhengende uten mellomrom
eller andre tegn.
Navn på organisasjon Auto
Organisasjonsform Auto
Kategori Auto
Adresse Auto
Organisasjonens kontonummerWeb-adresseAuto
Eventuell e-postadresse til organisasjonen


NB! Det er bare søker-
organisasjonens registrerte kontonummer som kan benyttes ved utbetaling av midler.

Eksempler på e-postadresse til organisasjonen kan være post@organisasjonsnavn, leder@organisasjonsnavn, kasserer@organisasjonsnavn.

Eventuelt hvilken underenhet som søker.
Du har brukt 0 av 65 tegn.
Beskriv organisasjonen deres.
Svar gjerne på spørsmålene til høyre.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.

Hva gjør organisasjonen?
Hvor i landet jobber dere?
Hvor mange medlemmer har organisasjonen?
 *
Hvis søknaden kommer fra en undergruppe eller et lokallag, skriv antall medlemmer i denne gruppen.
Kontaktperson 1 (Den som fyller ut søknaden)
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Personlig epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon

Du må oppgi to kontaktpersoner
for prosjektet og styreleder i organisasjonen.

Lenken til mellomlagring av skjema sendes bare til kontaktperson 1.

Kontaktperson 2
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Personlig epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Organisasjonens styreleder eller leder med delegert myndighet
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Personlig epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Gjensidigestiftelsen ønsker å støtte prosjekter som har en realistisk gjennomføringsplan. Forklar oss hvordan dere skal gjennomføre prosjektet dere søker om støtte til.

 *

Del prosjektet opp i aktiviteter og deloppgaver.

Angi datoen dere vil starte arbeidet. Sett sluttdato når dere kan levere et sluttregnskap over hvordan støtten fra Gjensidigstiftelsen er brukt.

Aktivitet
Dato
 
×
×


VIKTIG: Gjensidigestiftelsen dekker ikke innkjøp eller kostnader dere har hatt før en eventuell tildeling. Dere får svar i desember.
Hvilke målbare resultater ønsker dere å oppnå gjennom støtten fra Gjensidigestiftelsen (prosjektets resultatmål)?
 *
Du har brukt 0 av 250 tegn.
Vær konkret. Oppgi antall aktiviteter eller deltakere, hva som skal være gjennomført eller gjort ferdig når dere leverer sluttrapporten. Resultatene skal komme gjennom det dere søker om støtte til.
Her kan dere laste opp prosjektbeskrivelse eller andre planer

Dokumentet må være i PDF-format
Skal arbeidet i prosjektet gjennomføres som frivillig innsats (inkludert dugnad)?
Nei
Ja, alt arbeidet gjennomføres som frivillig innsats
Ja, alt omtrent halvparten av arbeidet gjennomføres som frivillig innsats
Ja, noe av arbeidet gjennomføres som frivillig innsats
 *


Hvor mange personer vil bidra med frivillig arbeid?
 *


Hvis ja, oppgi hvor mange timer frivillig innsats som vil gjennomføres i prosjektet.
 *

OppgaverTimer
×
Sum timer 


Skal dere samarbeide med andre om prosjektet?
Ja  Nei

Fortell oss hvem samarbeidspartnerne er, hva samarbeidet innebærer og hvordan dette er organisert. ​
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Legg ved bekreftelser fra eventuelle samarbeidspartnere.

 *

Vedlegget må være i PDF-format
 *
Trenger dere avtaler eller godkjennelser for å gjennomføre noen av aktivitetene? (f.eks. leieavtale, samarbeidsavtale eller liknende)
Ja  Nei

Hvis ja, hva slags avtale eller godkjenneringer.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Avslutt Lagre Send søknad