Aktiv fritid for alle 2022
Avslutt Lagre Send søknad
Gi søknaden et navn
 *
Du har brukt 0 av 65 tegn.

Et godt navn forteller om aktivitetene. Hvis tiltaket får støtte, kommer navnet på nettsidene våre.
Oppsummer kort hva prosjektet deres handler om, og hva dere trenger støtte til.
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.

Gjensidigestiftelsen vil bruke sammendraget til intern og ekstern presentasjon av prosjektet.
Formålet med utlysningen er at flere deltar og er frivillige i lokale, organiserte fritidstilbud.
 *
Det gis kun støtte til tre kategorier av tiltak. Hvilken av kategoriene passer best for prosjektet deres?

  Tiltak som bidrar til at flere deltar jevnlig i organiserte fritidstilbud.
  Tiltak som reduserer barrierer slik at flere kan delta jevnlig i
         organiserte fritidstilbud og bli inkludert.
  Tiltak for at flere skal delta som frivillige i organiserte fritidstilbud.
 
 *
Hvilke aldersgrupper er med i målgruppen? (Kryss alle relevante)
  Barn under 12 år
  Ungdom 13-19 år
  Unge voksne 20-25 år
  Voksne 26-64 år
  Voksne 65 år og eldre
 
Kryss alle aldersgrupper hvis prosjektet er relevant for hele befolkningen.
 *
Er tiltaket spesielt rettet mot inkludering av flyktninger og asylsøkere (uansett nasjonalitet og ankomstår)

Ja  Nei

Beskriv hva det organiserte fritidstilbudet går ut på.

Svar gjerne på spørsmålene til høyre
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Hvilke aktiviteter består fritidstilbudet av? Hvem er tilbudet for? Hvor skal det foregå? Hvor ofte skal dere møtes?
Hva vil dere konkret gjøre for at flere skal delta i det organiserte fritidstilbudet, som deltakere og/eller som frivillige?

Svar gjerne på spørsmålene til høyre
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Hvilke tiltak skal dere gjennomføre? Hvem skal gjøre det? Når skal de skje?
Forklar hvorfor det er behov for dette fritidstilbudet i deres lokalsamfunn.

Svar gjerne på spørsmålene til høyre
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Hvordan er fritidstilbudet for målgruppen i dag? Ser dere noen spesielle behov eller utfordringer lokalt? Hvordan kan deres tilbud utfylle det som finnes allerede?
Hvor mange nye deltakere tror dere tiltaket vil føre til? Gi et realistisk anslag på antall deltakere.
 *
Hvor mange nye frivillige tror dere tiltaket vil føre til? Gi et realistisk anslag på antall personer.
 *
Hvordan dere har kommet fram til dette antallet deltakere og/eller frivillige. Begrunn hvorfor det er realistiske anslag.

Svar gjerne på spørsmålene til høyre
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Hvor mange er med i dag? Hvor mange i målgruppa bor i nærheten? Hvor mange av disse er det realistisk å få med?


Det å være med i organiserte fritidstilbud kan føre til at folk blir mer aktive, lærer nye ting, opplever mestring, pleier relasjoner til andre mennesker eller engasjerer seg i aktiviteter som føles meningsfulle.

Hvilke positive virkninger kan deres fritidstilbud gi de som er med?
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
 *
Har dere en plan for hvordan det organiserte fritidstilbudet kan vare utover prosjektperioden det søkes midler til.
Ja  Nei

Beskriv planen for hvordan fritidstilbudet kan vare over tid.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Koster det noe å bruke det organiserte fritidstilbudet?
Det vil være gratis å bruke tilbudet
Deltakerne får noen mindre kostnader knyttet til å bruke tilbudet
Deltakerne får kostnader som forventet ved vanlig
        medlemskap, deltakeravgift, utstyr og liknende
 *


Her kan dere utdype svaret over.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
 *
Vil dere gjøre noe spesielt for rekruttere eller tilrettelegge for barn, unge eller voksne med sosiale eller økonomiske utfordringer?
Ja  Nei

 *
Hva slags type tilpasning (kryss av den eller de som er relevante)
  Det blir informasjon eller tilbud på andre språk enn norsk.
  Barn, unge eller voksne med økonomiske utfordringer kan delta
         gratis eller får støtte til å betale medlems- eller deltakeravgift.
  Det blir gratis komme seg til aktivitetene (gratis transport eller kort avstand fra bolig).
  Deltakerne trenger ikke noe eget utstyr for å delta.
  Aktivitetene krever ikke at deltakerne har spesielle ferdigheter (for eksempel i en idrett)
         eller forkunnskaper for å delta.
  Det blir samarbeid med kommunen om å gjøre tilbudet kjent for barn, unge
         eller voksne med sosiale eller økonomiske utfordringer.
  Organisasjonens nettverk vil gjøre tilbudet kjent for barn, unge eller
         voksne med sosiale eller økonomiske utfordringer.
  Annet
 
Her kan dere utdype svaret over
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
 *
Vil dere gjøre noe spesielt for rekruttere eller tilrettelegge for barn, unge eller voksne med nedsatt funksjonsevne?
Ja  Nei

 *
Hva slags type tilpasning? (kryss av for den eller de som er relevante)
  Kommunen, organisasjoner eller andre informasjonskilder brukes for å tilpasse
         tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne.
  Personer med nedsatt funksjonsevne deltar i utforming av fritidstilbudet.
  Det gis informasjon om fritidstilbudet til barn, unge eller voksne med nedsatt funksjonsevne.
  Fritidstilbudet er universelt tilpasset eller tilpasset spesifikke behov.
  Vi vil tilby menneskelig assistanse og hjelp for enkle behov.
  Annet
 
Her kan dere utdype svaret over
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Dersom det finnes informasjon om prosjektet på en nettside, kan du legge inn en lenke her.
Du har brukt 0 av 200 tegn.
For eksempel en Facebook-side, en nyhetssak på organisasjonens hjemmeside eller artikkel i avis.
I hvilken kommune/bydel skal aktivitetene i dette prosjektet forgå?
Velg fylke:    

Les råd og tips om prosjekt-budsjett på vår nettside.

Sett opp et budsjett for kostnadene i prosjektet. Gjensidigestiftelsen anbefaler at dere bruker denne malen for å lage et detaljert budsjett. Fyll inn sum for hver av de spesifiserte kostnadstypene i tabellen under.BudsjettKostnader i prosjektet.

Kostnadstype
Beløp


Sum kostnader
Finansiering
Egne inntekter/egenkapital

Offentlige tilskudd/midler

Tilskudd/gaver fra andre stiftelser/givere

Lån

Søkebeløp hos Gjensidigestiftelsen
Sum Finansiering    VIKTIG: Gjensidigestiftelsen dekker ikke innkjøp eller kostnader dere har hatt før en eventuell tildeling.


Slå sammen ulike midler slik at de kommer inn under de fem spesifiserte kategoriene.

Dere må dokumentere at prosjektet er fullfinansiert før vi kan utbetale støtte. Tildelingen kan trekkes tilbake hvis prosjektet ikke er fullfinansiert innen avtalt dato.


VIKTIG: Dugnadsinnsats kan ikke regnes om til en pengeverdi i finansiering av prosjektet.Laveste mulige søkebeløp er 30.000 kr og høyeste mulige er 600.000 kr

Her kan dere legge ved et detaljert budsjett med spesifiserte kostnader.
Gjensidigestiftelsen anbefaler at dere bruker budsjett-malen (se øverst på siden).


Vedlegget må være i pdf eller Excel format.

Les råd og tips om prosjekt-budsjett på vår nettside
Søkebeløpet er over 200 000 kr, så dere må legge ved et detaljert budsjett med spesifiserte kostnader.
Gjensidigestiftelsen anbefaler at dere bruker budsjett-malen (se øverst på siden).

 *

Vedlegget må være i pdf eller Excel format.

Les råd og tips om prosjekt-budsjett på vår nettside
 *
Søker dere om lønn til personer som organiserer og koordinerer aktiviteter/arbeid i prosjektet?
Ja  Nei

Hvilken timesats har dere budsjettert med til organisering og koordinering? (kr per time)
 *
Et nøkternt lønnsnivå kan dekkes: Inntil 300 kr pr. time.
Begrunn hvordan total lønnskostnad til personer som organiserer og koordinerer aktivitetene er beregnet og i samsvar med ansvar og omfanget av oppgavene.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
 *
Søker dere om honorar til innleide personer (instruktører, ressurspersoner) med særskilt kompetanse på aktiviteter/arbeid i prosjektet?
Ja  Nei

Hvilken timesats/honorarsats har dere budsjettert med til innleide personer (selvstendig næringsdrivende)? (kr per time)
 *
Et nøkternt honorar kan dekkes: Inntil 900 kr pr. time for selvstendig næringsdrivende.
Begrunn hvordan total kostnad til innleide personer er beregnet og i samsvar med ansvar og omfanget av oppgavene.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Dersom dere vil kjøpe utstyr, materiell eller fremkomstmidler, må dere vise at prisnivået er realistisk.
Legg ved dagsaktuelle priseksempler på det som skal kjøpes inn, f.eks. ved henvisning til priser i nettbutikk, pristilbud fra leverandør/firma eller utskrift av annonse på Finn.no.


Vedlegget må være i PDF-format.

Hvis det er flere dokument med pristilbud og priseksempler, må dere samle alle dokumentene i én PDF-fil.

 *
Er det søkt om midler til samme tiltak fra andre stiftelser/gavegivere/tilskuddsordninger?
Ja  Nei

Fra hvem har dere søkt støtte?
 *
Du har brukt 0 av 150 tegn.
Søkebeløp hos andre stiftelser/gavegivere/tilskuddsordninger
 *
Noen ganger tildeler vi et lavere beløp enn det er søkt om. Det kan også hende at dere ikke får inn egenkapitalen det er budsjettert med. Hvordan vil dere løse denne situasjonen? Kan prosjektet gjennomføres likevel?
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.

Kan prosjektet gjennomføres hvis dere får et redusert støttebeløp?
Kan dere redusere kostnadene eller øke inntektene i prosjektet deres?

Slik fyller du ut søknadsskjemaet:

1. Fyll inn all informasjonen på denne siden (fanen merket "Om søker").

2. Trykk «Lagre» (knapp øverst til høyre).

3. Kontaktperson 1 vil få en e-post med lenke til hele søknadsskjemaet.

4. Fyll ut alle fanene i søknadsskjemaet. Hvis du vil ta en pause, kan du trykke "Lagre" (knapp øverst til høyre) og komme tilbake til skjemaet senere.

5. Send inn søknaden ved å trykke «Send søknad». Innen få minutter skal du få en e-post som bekrefter at søknaden er mottatt.

Felt merket med * (rød stjerne) er obligatoriske. Du får ikke sendt inn søknaden hvis disse feltene er tomme.Erklæringer
 *
Gjensidigestiftelsen lagrer personopplysningene som oppgis i søknaden. Formålet er å administrere søknadene til gavevirksomheten og videre prosjektoppfølging. Informasjonen blir ikke brukt til andre formål eller videreformidlet til andre.

Mer informasjon om behandling av personopplysninger i Gjensidigestiftelsen finnes her. (Åpnes i nytt vindu)

 Jeg som fyller ut søknaden bekrefter å ha lest og godtar vilkårene for oppbevaring av personopplysninger hos Gjensidigestiftelsen.
 *
Gjensidigestiftelsen ønsker at søknaden er forankret i organisasjonen du søker på vegne av. Kryss derfor av følgende erklæring:

 Jeg som fyller ut søknaden bekrefter at søkerorganisasjonens styre eller leder med delegert myndighet støtter prosjektet. Styreleder/leder med delegert myndighet er ført opp som kontaktperson for søknaden.

Informasjon om søker
Organisasjonsnummer
Sammenhengende uten mellomrom
eller andre tegn.
Navn på organisasjon Auto
Organisasjonsform Auto
Kategori Auto
Adresse Auto
Organisasjonens kontonummerWeb-adresseAuto
Eventuell e-postadresse til organisasjonen


NB! Det er bare søker-
organisasjonens registrerte kontonummer som kan benyttes ved utbetaling av midler.

Eksempler på e-postadresse til organisasjonen kan være post@organisasjonsnavn, leder@organisasjonsnavn, kasserer@organisasjonsnavn.

Eventuelt hvilken underenhet som søker. Se eksempler til høyre.
Du har brukt 0 av 65 tegn.
Underenhet kan være navn på:
  • Frivilligsentral
  • Ungdomsklubb
  • Lokallag
  • Gruppe
Beskriv organisasjonen deres.
Svar gjerne på spørsmålene til høyre.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.

Hva gjør organisasjonen?
Hvor i landet jobber dere?
Hvor mange medlemmer har organisasjonen?
 *
Hvis søknaden kommer fra en undergruppe eller et lokallag, skriv antall medlemmer i denne gruppen.
Kontaktperson 1 (Den som fyller ut søknaden)
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Personlig e-post
 *
Bekreft e-post
 *
Telefon
 *
Annen telefon

Du må oppgi to kontaktpersoner
for prosjektet og styreleder i organisasjonen.

Lenken til mellomlagring av skjema sendes bare til kontaktperson 1.

Kontaktperson 2
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Personlig e-post
 *
Bekreft e-post
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Organisasjonens styreleder eller leder med delegert myndighet
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Personlig e-post
 *
Bekreft e-post
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Gjensidigestiftelsen ønsker å støtte prosjekter som har en realistisk gjennomføringsplan. Forklar oss hvordan dere skal gjennomføre prosjektet dere søker om støtte til.

 *

Del prosjektet opp i aktiviteter og deloppgaver.

Angi datoen dere vil starte arbeidet. Sett sluttdato til når dere kan levere sluttrapport med regnskap over hvordan støtten fra Gjensidigestiftelsen er brukt.

Aktivitet
Dato
 
×
×


VIKTIG: Gjensidigestiftelsen dekker ikke innkjøp eller kostnader dere har hatt før en eventuell tildeling.
Hvilke målbare resultater ønsker dere å oppnå gjennom støtten fra Gjensidigestiftelsen (prosjektets resultatmål)?
 *
Du har brukt 0 av 250 tegn.
Vær konkret. Oppgi antall aktiviteter eller deltakere, hva som skal være gjennomført eller gjort ferdig når dere leverer sluttrapporten. Resultatene skal komme gjennom det dere søker om støtte til.
Her kan dere eventuelt legge ved en prosjektbeskrivelse eller andre planer.

Vedlegget må være i PDF-format.
Skal arbeidet i prosjektet gjennomføres som frivillig innsats (inkludert dugnad)?
Nei
Ja, alt arbeidet gjennomføres som frivillig innsats
Ja, omtrent halvparten av arbeidet gjennomføres som frivillig innsats
Ja, noe av arbeidet gjennomføres som frivillig innsats
 *


Hvor mange personer vil bidra med frivillig arbeid?
 *
Hvem er de frivillige som vil arbeide i prosjektet?
 *
Du har brukt 0 av 250 tegn.
For eksempel medlemmer, ikke medlemmer, eldre, yngre, foreldre, osv.

Beskriv hvilke oppgaver som skal gjennomføres som frivillig innsats i prosjektet.
 *
OppgaverTimer
×
Sum timer 


Trykk på «Ny rad» og beskriv ulike typer oppgaver. Anslå antall timer med frivillig innsats dere forventer for hver av disse oppgavene.

 *
Vil dere ta noen miljøhensyn i gjennomføringen av aktivitetene?
Ja  Nei

 *
Hva slags type tilpasning?(kryss av for den eller de som er relevante)
  Utstyret det søkes om midler til skal inngå i en utlånsordning.
  Alt avfall skal kildesorteres.
  Det kjøpes ikke noe engangsutstyr.
  Vi forsøker å ta miljøbevisste valg ved alle innkjøp
         (gjenbruk, hvor og hvordan varene blir produsert).
  Deltakerne lærer om sporløs ferdsel i naturen.
  Aktivitetene har et miljøfokus.
  Annet.
 
Her kan dere utdype svaret over
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Skal dere samarbeide med andre om prosjektet?
Ja  Nei

Skriv navnet på den/de organisasjonene dere skal samarbeide med.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
 *
Hva skal dere samarbeide om? (kryss av for den eller de som er relevante)
  Vi vil samarbeide om å rekruttere frivillige.
  Samarbeidet vil gi flere ressurspersoner eller personer med spesialkompetanse.
  Samarbeidet vil gi økt finansiering og tilgang på ressurser.
  Samarbeidet gjelder tilgang til anlegg og lokaler.
  Samarbeidet vil gi tilgang på mer utlånsutstyr og andre materielle ressurser.
  Annet
 
Legg ved bekreftelser fra eventuelle samarbeidspartnere.

 *

Vedlegget må være i PDF-format
 *
Trenger dere avtaler eller godkjenninger for å gjennomføre noen av aktivitetene? (f.eks. leieavtale, samarbeidsavtale eller liknende)
Ja  Nei

Hvis ja, hva slags avtale eller godkjenneringer.
 *
Du har brukt 0 av 300 tegn.
Avslutt Lagre Send søknad