Søk om støtte til lokale prosjekter
Avslutt Lagre Send søknad
Navn på prosjekt
 *
Du har brukt 0 av 65 tegn.
Beskriv prosjektnavnet kort og konsist

Eksempel på prosjektnavn:

"Aktivitetsprosjekt for barn og unge i Skien"

Hva er målet med prosjektet
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Vær konkret i beskrivelsen av målene, og kvantifiser der det er mulig.
Eksempel: Øke antall barn som er fysisk aktive på Rena, ved å starte et aktivitetstilbud og rekrutere flere barn til Rena IL Skigruppe
Hvem er målgruppen
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Hvem er det prosjektet retter seg mot?
Hvem andre kan ha nytte av prosjektet?
Beskriv prosjektet/tiltaket
 *
Du har brukt 0 av 1000 tegn.
Beskriv prosjektet kort og konsist.

Beskriv hva som konkret skal gjennomføres for å nå prosjektets mål.

Prosjekt beskrivelse/dokumentasjon

Her kan du legge inn dokumentasjon for prosjektet som vedlegg
(kun PDF-format skal benyttes)

Beskriv hvordan prosjektet skal videreføres uten støtte fra Gjensidigestiftelsen.
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Det er viktig for Gjensidigestiftelsen at organisasjoner som mottar støtte har en plan for tiden etter støtteperioden.
Hvor mange nye brukere/medlemmer vil prosjektet gi
 *
Hvor mange eksisterende brukere/medlemmer vil benytte prosjektet
 *
Hvor mange får direkte nytte av prosjektet

 *
Hvordan er dette antallet fremkommet
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Beskriv kort hvordan du har kommet frem til dette antallet
Hvor mange får indirekte nytte av prosjektet
 *
Hvordan du har kommet frem til dette
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Beskriv kort hvordan du har kommet frem til dette
Gi en oversikt over prosjektets tidsplan

Aktivitet
Dato
 
×
×


Her skal du beskrive hvilke aktiviteter som skal settes i gang og når disse skal foregå. Denne informasjonen vil bli benyttet av Gjensidigestiftelsen i oppfølgingen av prosjektet.

Aktiviterer som allerede er gjennomført skal IKKE oppgis.

(NB! Vi dekker ikke påløpte kostnader før en eventuell tildeling fra oss)
Hvor skal prosjektet gjennomføres?
Velg fylke og kommune.
Velg fylke:    
Dugnadstimer

OppgaverTimerD
×
Sum dugnadstimer
 


Oppgi antall dugnadstimer i prosjektet fordelt på type oppgaver.

Kostnadstype
Beløp
Legg til rad
Sum kostnader

 • Prosjektets samlede budsjett (detaljert budsjett med spesifisering av postene samt finansieringsplan skal vedlegges)
 • Dugnad skal ikke oppgis som kostnadstype
 • Dersom utstyrsinnkjøp er en del av prosjektet skal tilbud eller priseksempel vedlegges

Finansiering
Egne midler

Offentlige midler

Andre inntekter

Søkebeløp hos Gjensidigestiftelsen

Sum Finansiering    


NB! Vi dekker IKKE påløpte kostnader før en eventuell tildeling fra oss.
Legg ved detaljert budsjett for prosjektet/tiltaket.

 *
Budsjett må legges ved.

Dersom utstyrsinnkjøp er en del av prosjektet skal tilbud eller priseksempel vedlegges

Hvordan vil det påvirke prosjektet/tiltaket ved mottak av redusert søknadssum?
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Vi får inn mange gode søknader, og noen ganger innvilges redusert sum. Forklar hvordan dere eventuelt vil benytte en redusert sum.
Søker dere om andre tiltak hos Gjensidigestiftelsen
Ja  Nei
 *


Hvis ja, beskriv hva det søkes midler til.


Er det søkt om midler til samme prosjekt fra andre stiftelser/gavegivere?
Ja  Nei
 *


Fra hvem har dere søkt støtte


Søkebeløp hos andre stiftelser/gavegivere:


Velkommen til Gjensidigestiftelsens søknadsskjema

For å søke om midler hos Gjensidigestiftelsen må søkerorganisasjonen være registrert i frivillighetsregisteret. Det kan søkes om midler innenfor ett av Gjensidigestiftelsens innsatsområder.

Vi ber deg om å sette deg godt inn i Gjensidigestiftelsens kriterier for gavetildeling før du fortsetter med utfylling av søknadsskjema.

Vi minner om at vi har eget søknadsskjema for bygg og anlegg. Dette gjelder for eksempel lekeplasser, ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus osv. Lenke til skjema finner du her .

Slik fyller du ut søknadsskjemaet:

Du må først fylle ut all informasjon i fane 1. "Søkerinformasjon", deretter klikker du på "Lagre".
Du vil da få tilsendt en epost med lenke til ditt søknadsskjema.

Dersom du ikke rekker å fylle ut alt i en omgang, kan du mellomlagre ved å klikke på "Lagre" -knappen.

NB! Lenken sendes kun til kontaktperson 1 i skjemaet (den som fyller ut søknaden).

Søknaden er ikke registrert før du har klikket "Send søknad", og mottatt en bekreftelse på epost med saksnummer.Forutsetninger - Vennligst bekreft at prosjektet det søkes midler til oppfyller kravene nedenfor.
Personvern for søkere og prosjektdeltakere

Gjensidigestiftelsen innhenter personopplysninger i forbindelse med søknader om midler og lagrer disse til oppfølging av søknader og prosjekter i gjennomføringsfasen.

Informasjonen blir ikke brukt til andre formål og blir heller ikke videreformidlet av Gjensidigestiftelsen.

Klikk her for å lese fullstendig veiledning om personvern i Gjensidigestiftelsen. (Åpnes i nytt vindu)

 Jeg bekrefter å ha lest lest, og godtar vilkårene for oppbevaring av personinformasjon hos Gjensidigestiftelsen.
 *
Prosjektet/tiltaket det søkes midler til

 • har et tydelig mål
 • har et detaljert budsjett og en realistisk fremdrift/aktivitetsplan
 • har mottatt nødvendige godkjenninger og tillatelser
 • skal gjennomføres i Norge
 • dekker selv allerede påløpte kostnader før en eventuell tildeling fra Gjensidigestiftelsen
 • har lest igjennom Gjensidigestiftelsens kriterier for gavetildeling
 Bekreft
 *
Prosjektet/tiltaket det søkes midler til er ikke

 • et prosjekt som er ferdigstilt før søknadsfristen
 • bestillinger og kostnader til innkjøp eller aktiviteter som er påløpt og datert før tildelingsbrev fra Gjensidigestiftelsen er mottatt.
 • utgifter til ordinær drift av organisasjoner (f.eks. strømutgifter, renhold og løpende vedlikehold, faste personalkostnader, forsikringer, renteutgifter, avdrag på lån, husleie osv.)
 • næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver (NB! Frivillige organisasjoner kan ikke overføre gavemidler til næringsorganisasjoner og offentlige virksomheter som skal utføre prosjektet de har fått midler til
 • et sponsorat
 • et religiøst formål, dvs. forkynnende virksomhet
 • parti- og interessepolitiske formål
 • forskning og ulike typer evalueringer
 • dokumentasjonsmateriell, f.eks. bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m.
 • markedsmateriell som ikke inngår i et prosjekt
 • lovpålagte offentlige oppgaver og prosjekter som gjennomføres i utlandet.
 Bekreft
 *
Informasjon om søker
Organisasjonsnummer
Sammenhengende uten mellomrom
eller andre tegn.
Navn på organisasjon Auto
Organisasjonsform Auto
Kategori Auto
Adresse Auto
Organisasjonens kontonummerWeb-adresseAuto

NB! Det er kun organisasjonens kontonummer som kan benyttes til utbetaling av midler.

Gi en kort beskrivelse av organisasjonen.
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Formål, antall medlemmer, alderssammensetning, stiftelsesdato, annet.
Kontaktperson 1 (Den som fyller ut søknaden)
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Søker skal oppgi to kontaktpersoner i tillegg til styreleder.

Lenken til mellomlagring av skjema sendes kun til kontaktperson 1 (den som fyller ut søknaden).

Kontaktperson 2
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Organisasjonens styreleder
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Velg det av Gjensidigestiftelsens innsatsområder som passer best for ditt prosjekt. (Kun mulig å velge ett)

Formål er Trygghet - med mål om at flere blir inkludert og færre skades og dør i ulykker
Sikkerhet


Mestring og læring


Sosial inkludering og mangfoldFormål er HELSE - med mål om at flere lever friske liv

Fysisk aktivitet
Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere driver regelmessig fysisk aktivitet

Aktivitetstilbud
Aktivitetsutstyr


NB! Vi minner om at dersom det skal søkes om midler til bygg og anlegg, skal eget søknadsskjema benyttes.

Link til skjema for bygg og anlegg finner du på side 1 "Søkerinformasjon"

Kosthold
Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold.

Kosthold


Bidrag til Gjensidigestiftelsen mål
 *
Du har brukt 0 av 500 tegn.
Her ønsker vi at du forklarer hvordan prosjektet vil bidra til at flere blir inkludert og færre skades og dør i ulykker, eller at flere lever friskere liv.
Avslutt Lagre Send søknad