Søk om støtte fra Gjensidigestiftelsen til bygg og anlegg
Avslutt Lagre Send søknad
Navn på prosjekt
 *
Du har brukt 0 av 65 tegn.
Beskriv prosjektnavnet kort og konsist

Eksempel på prosjektnavn:

"Aktivitetsløype for barn på Rena"

Hva skal bygges
 *
Du har brukt 0 av 65 tegn.
Kryss av hvilke av de seks alternativene ditt prosjekt oppfyller.
  Aktiviserer flest mulig i nærmiljøet
  Tilrettelegger for flere aldersgrupper; særlig barn, ungdom og eldre
  Gir varierte aktivitetsmuligheter og stimulerer til bruk av grøntområder og nærnatur
  Er åpent for alle og kombinerer aktivitet og sosiale møteplasser
  Anlegges nært der folk bor
  Kan benyttes av skoler og barnehager
 
 *
Hva er målet med prosjektet
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Vær konkret i beskrivelsen av målene, og kvantifiser der det er mulig.
Eksempel: Øke antall barn som er fysisk aktive på Rena ved å bygge en aktivitetsløype på nabotomten til barneskolen.
Hvem er målgruppen
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Hvem er det prosjektet retter seg mot?
Hvem andre kan ha nytte av prosjektet?
Beskriv prosjektet/tiltaket
 *
Du har brukt 0 av 1000 tegn.
Beskriv prosjektet kort og konsist.

Beskriv hvordan aktiviteten eller prosjektet gir varige forandringer etter at det er fullført.

Prosjekt beskrivelse/dokumentasjon

Her kan du legge inn dokumentasjon for prosjektet som vedlegg
(kun PDF-format skal benyttes)

Hvor mange nye brukere/medlemmer vil prosjektet gi
 *
Hvor mange eksisterende brukere/medlemmer vil benytte prosjektet
 *
Hvor mange får direkte nytte av prosjektet

 *
Hvordan er dette antallet fremkommet
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Beskriv kort hvordan du har kommet frem til dette antallet
Hvor mange får indirekte nytte av prosjektet
 *
Hvordan du har kommet frem til dette
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Beskriv kort hvordan du har kommet frem til dette
Gi en oversikt over prosjektets tidsplan / byggeperiode

Aktivitet
Dato
 
×
×


Her skal du beskrive hvilke aktiviteter som skal settes i gang og når disse skal foregå. Denne informasjonen vil bli benyttet av Gjensidigestiftelsen i oppfølgingen av prosjektet.

Aktiviterer som allerede er gjennomført skal IKKE oppgis.

(NB! Vi dekker ikke påløpte kostnader før en eventuell tildeling fra oss)
Hvor skal prosjektet gjennomføres?
Velg fylke og kommune.
Velg fylke:    
Dugnadstimer

OppgaverTimerD
×
Sum dugnadstimer
 


Oppgi antall dugnadstimer i prosjektet fordelt på type oppgaver.
Alle byggeprosjekter må ha godkjenninger fra grunneier og kommunen.
Legg ved dokumentasjon hvor disse opplysningene kommer frem:
 • bekreftelse på at tiltaket kan settes i gang
 • hvilket gards- og bruksnummer eiendommen har
 • hva slags tiltak som skal gjennomføres på eiendommen
 • at søkerorganisasjonen har bruksrett til eiendommen og over hvor mange år den gjelder
 • hvilke forutsetninger som gjelder for bruksretten, bl.a. om søkerorganisasjonen må betale noe for bruksretten og hva det beløper seg på
 • hvem som har drifts- og vedlikeholdsansvar for eiendommen og for anlegget som oppføres
 • avtalens varighet og hvor lang oppsigelsestid som gjelder
Dersom noen av disse opplysningene mangler, blir ikke søknaden behandlet.
Bekreft at disse opplysningene er vedlagt:

Ja  Nei
 *

Legg ved filNB! Forhåndsgodkjenning av utforming av et idretts- eller friluftsanlegg fra kommunen er IKKE tilstrekkelig dokumentasjon.
Kostnader for bygging
Kostnadstype
Materialkostnader
(beløp inkl. mva)

A
Arbeidskostnader
(beløp inkl. mva)
(Ikke dugnad)
B
Sum A + B
x
x
x
x
x
x
x
x
Legg til rad
Sum byggekostnader
Dugnad skal ikke oppgis som kostnadstype


Finansiering
Egenkapital

Kommunalt tilskudd

Fylkeskommunalt tilskudd

Private tilskudd

Lån

Gaver

Andre tilskudd

Spillemidler

Sum egenfinansiering

Søkebeløp hos Gjensidigestiftelsen (inntil 50 prosent av totale kostnader)

Sum finansiering

Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte til byggeprosjekter.

All eventuell støtte skjer under forutsetning av at prosjektet vil bli fullfinansiert.

Dersom finansieringen ikke er bekreftet på søketidspunktet skal det angis en dato for når prosjektet forventes å være fullfinansiert.

Tilsagn om støtte til prosjekter som ikke kan dokumentere finansiering innen 15.september 2018 vil bli trukket tilbake.

Dokumentasjon på finansiering må foreligge innen 15. september 2018.

Dersom det er søkt om spillemidler, må evt. mellomfinansiering dokumenteres (lånebevis, egne midler, annet)


NB! Vi dekker IKKE påløpte kostnader før en eventuell tildeling fra oss.
Legg ved detaljert budsjett for prosjektet/tiltaket.

 *
Budsjett må legges ved

Prosjektets samlede budsjett (detaljert budsjett med spesifisering av postene samt finansieringsplan skal vedlegges)
Legg ved tilbud og/eller priseksempler

Hvordan vil det påvirke prosjektet/tiltaket ved mottak av redusert søknadssum?
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Vi får inn mange gode søknader, og noen ganger innvilges redusert sum. Forklar hvordan dere eventuelt vil benytte en redusert sum.
Søker dere om andre tiltak hos Gjensidigestiftelsen
Ja  Nei
 *


Hvis ja, beskriv hva det søkes midler til.


Er det søkt om midler til samme prosjekt fra andre stiftelser/gavegivere?
Ja  Nei
 *


Fra hvilke andre stiftelser/gavegivere har dere søkt støtte?


Søkebeløp hos andre stiftelser/gavegivere:


Velkommen til Gjensidigestiftelsens søknadsskjema til bygg og anlegg

Dette søknadsskjemaet benyttes dersom det skal søkes om midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og lignende.

Det kan søkes om inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte.

Vi ber deg lese gjennom Gjensidigestiftelsens kriterier for gavetildeling før du fortsetter med utfylling av søknadsskjema.

Slik fyller du ut søknadsskjemaet:

Du må først fylle ut all informasjon i fane 1. "Søkerinformasjon", deretter klikker du på "Lagre".
Du vil da få tilsendt en epost med lenke til ditt søknadsskjema.

Dersom du ikke rekker å fylle ut alt i en omgang, kan du mellomlagre ved å klikke på "Lagre" -knappen.

NB! Lenken sendes kun til kontaktperson 1 i skjemaet (den som fyller ut søknaden).

Søknaden er ikke registrert før du har klikket "Send søknad", og mottatt en bekreftelse på epost med saksnummer.


Forutsetninger
Personvern for søkere og prosjektdeltakere

Gjensidigestiftelsen innhenter personopplysninger i forbindelse med søknader om midler og lagrer disse til oppfølging av søknader og prosjekter i gjennomføringsfasen.

Informasjonen blir ikke brukt til andre formål og blir heller ikke videreformidlet av Gjensidigestiftelsen.

Klikk her for å lese fullstendig veiledning om personvern i Gjensidigestiftelsen. (Åpnes i nytt vindu)

 Jeg bekrefter å ha lest lest, og godtar vilkårene for oppbevaring av personinformasjon hos Gjensidigestiftelsen.
 *

Forutsetninger for byggeprosjekter

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus osv.
Det er mulig å søke om inntil 50 prosent av totale kostnader til anlegget.

Alle byggeprosjekter må ha godkjenninger fra grunneier og kommunen.
Søker må legge ved dokumentasjon ved utfylling av søknadsskjemaet hvor disse opplysningene kommer frem:

 • hvilket gards- og bruksnummer eiendommen har
 • hva slags tiltak som skal gjennomføres på eiendommen
 • at søkerorganisasjonen har bruksrett til eiendommen og over hvor mange år den gjelder
 • hvilke forutsetninger som gjelder for bruksretten, bl.a. om søkerorganisasjonen må betale noe for bruksretten og hva det beløper seg på
 • hvem som har drifts- og vedlikeholdsansvar for eiendommen og for anlegget som oppføres
 • avtalens varighet og hvor lang oppsigelsestid som gjelder
Dersom noen av disse opplysningene mangler, blir ikke søknaden behandlet.Prosjektet/tiltaket det søkes midler til

 • har et tydelig mål
 • har et detaljert budsjett og en fullstendig aktivitetsplan
 • har mottatt nødvendige godkjenninger og tillatelser
 • skal gjennomføres i Norge
 • dekker selv allerede påløpte kostnader før en eventuell tildeling fra Gjensidigestiftelsen
 Bekreft
 *
Prosjektet/tiltaket det søkes midler til er

 • ikke et prosjekt som er ferdigstilt før søknadsfristen
 • bestillinger og kostnader til innkjøp eller aktiviteter som er påløpt og datert før tildelingsbrev fra Gjensidigestiftelsen er mottatt.
 Bekreft
 *
Informasjon om søker
Organisasjonsnummer
Sammenhengende uten mellomrom
eller andre tegn.
Navn på organisasjon Auto
Organisasjonsform Auto
Kategori Auto
Adresse Auto
Organisasjonens kontonummerWeb-adresseAuto

NB! Det er kun organisasjonens kontonummer som kan benyttes til utbetaling av midler.

Gi en kort beskrivelse av organisasjonen.
 *
Du har brukt 0 av 200 tegn.
Formål, antall medlemmer, alderssammensetning, stiftelsesdato, annet.
Kontaktperson 1 (Den som fyller ut søknaden)
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Søker skal oppgi to kontaktpersoner i tillegg til styreleder.

Lenken til mellomlagring av skjema sendes kun til kontaktperson 1 (den som fyller ut søknaden).

Kontaktperson 2
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Organisasjonens styreleder
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Epost
 *
Bekreft epost
 *
Telefon
 *
Annen telefon
Avslutt Lagre Send søknad